Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Rozkład dnia

Godzina
Aktywność

630 - 830

I ZAJĘCIA PORANNE

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (zależności od godzin pracy oddziału –w grupach połączonych).
 • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę ocharakterzeindywidualnymlubwzespołach,zabawykonstrukcyjne,manipulacyjne,tematyczne,rozwijająceuwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę,kształtowanieumiejętnościspołecznychdzieci,zgodnefunkcjonowaniewzabawie.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualnewspomaganieikorygowanierozwoju,pracazdzieckiemzdolnym.Realizacja programów edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań.
830 - 855
 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku.
900- 920
 •   Śniadanie 
920 - 935
 • Przygotowanie do zajęć programowych.

935 - 1115

II ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU
O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć
  programowych. 
 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki
 • Zajęciaizabawypodejmowanezinicjatywydziecizwykorzystaniemzabawekogrodowychisprzętusportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
1115  -  1130
Przygotowanie do obiadu - doskonalenie czynności samoobsługowych.
1130 - 1150
Pierwsze danie obiadowe - zupa .

1200 - 1330

III ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
AKTYWNOŚĆ DZIECI W RÓŻNYCH SFERACH ROZWOJU  INDYWIDUALIZACJA

 • Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela.
 • Swobodnazabawadzieciwsalilubogrodzieprzedszkolnym,tworzenie warunków dospontanicznej zorganizowanej aktywności.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności  izainteresowania
 • Gry i zabawy ruchowe ,badawcze ,integracyjne.
 • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
1330 -   1400
Drugie danie obiadowe. Czynności higieniczno - samoobsługowe.

 

1400 - 1630

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,zdolności zainteresowania,pracaz dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
 • Realizacja programów, projektów edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym ( przy sprzyjającej pogodzie).
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci :manipulacyjne,konstrukcyjne,tematyczne,dydaktyczne,inne w kącikach zainteresowań (zależności od godzin pracy oddziału- w grupach połączonych) Rozchodzenie się dzieci.

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.