Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9
49 - 300 Brzeg

tel. 77 404 59 85

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

Opłaty

Na podstawie:

UCHWAŁY NR XLII/558/18 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU z dnia 20 kwietnia 2018r. 

    w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Brzeg

    i

UCHWAŁY NR LIX/574/23 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU z dnia 25maja 2023r. 

     zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Brzeg.

1. Gmina Brzeg zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w prowadzonych przez Gminę Brzeg przedszkolach publicznych uczniom objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze
5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 niniejszej uchwały, ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Wysokość opłaty obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.


4. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka) zwalnia się częściowo z opłaty:
1) w przypadku, gdy na dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny:
a) o 30% za pierwsze dziecko, b) o 50% za drugie dziecko,
2) w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko z rodziny wielodzietnej:
a) o 30% za pierwsze dziecko, b) o 50% za drugie dziecko.

5. Za rodzinę wielodzietną w rozumieniu ust.1 pkt 2 uznaje się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci niepełnoletnich lub dzieci uczących się i niepracujących do ukończenia 25 roku życia.

6. Nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dzieci, uczęszczające do przedszkola i pochodzące z tej samej rodziny.

7. W przypadku zbiegu prawa do ulg określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, stosuje sie tylko jedno zwolnienie. 

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonuje się miesięcznie do dnia 14-go każdego miesiąca.

 

Konto Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu 

opłata za pobyt i wyżywienie

14 1090 2141 0000 0001 3523 9472

 

Aktualna dzienna stawka za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym nr 2  wynosi 10 zł

 

Wpłaty na Rade Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2
w Banku Spółdzielczym w Brzegu.

Dane do przelewu:

Tytuł: Imię i nazwisko dziecko+grupa+miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata

Nr konta: 39 8863 0009 1000 0000 0390 0001

Odbiorca: Rada Rodziców, Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 9, 49-300 Brzeg

Copyright Topnet Š 2018. All Rights Reserved.